Handleiding voor afgevaardigden

Omschrijving taken en verantwoordelijkheden

Terreinafgevaardigde, afgevaardigde thuisploeg
De club op wiens terrein een wedstrijd gespeeld wordt, dient op haar terrein één van haar toegewezen aangeslotene af te vaardigen. ¬Deze persoon moet minstens 18 jaar zijn en moet zich ten diensten te stellen van de scheidsrechter tot die vertrekt. Hij dient zich in de neutrale zone ter beschikking te houden van de scheidsrechter.
Hij moet minstens 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Als er op eenzelfde terrein meerdere wedstrijden van U7 tot U11 worden
gespeeld, is er slechts één afgevaardigde nodig voor al deze wedstrijden.

Afgevaardigde bezoekende ploeg
Indien zij het nodig acht, mag de bezochte club de hulp opeisen van de afgevaardigde van de bezoekende club om de ordedienst te versterken. Voor zover toegelaten door de terreinafgevaardigde, mogen aangeslotenen van de bezoekende ploeg als terreincommissarissen fungeren.

Armbanden

Mits drager te zijn van een armband, mogen volgende personen zich in de neutrale zone bevinden. Deze personen moeten eveneens in het bezit zijn vaneen geldig identificatiebewijs. Mits drager te zijn van hun uniform, worden volgende personen ook toegelaten tot de neutrale zone: Politie, Stewards, Hulpdiensten.

Kleur drager/band
Wit: terreinafgevaardigde ( minimum 18jaar), afgevaardigde thuisploeg, afgevaardigde bezoekende ploeg, terreincommissarissen bezochte en bezoekende ploeg.
Rood: trainers
Geel: medische staf.
Paars: officiële instantie.

Wedstrijdbladen

1) Digitaal scheidsrechtersblad
De afgevaardigde moet eerst een login bekomen van de KBVB
en dan zijn paswoord veranderen naar een gemakkelijker
versie ( 1d5AhC3B ) naar ( FR45SCT56 ). Om alzo de warmoes van grote en kleine letters te omzeilen. Eens u een scheidsrechtersblad invulde, kan u in het vervolg het blad kopiëren. Als er een speler niet is aangeduid, kan deze verwijderd worden via het “vuilnisbakje” voor de naam. Een nieuwe speler opzoeken in de lijst en toevoegen aan het scheidsrechtersblad.

Dezelfde procedure geldt voor het invullen van de technische staf. Bij de eerste maal zal Ronny Vermeesch u ondersteunen en de nodige feedback bezorgen.

2) Papieren scheidsrechtersblad (vriendschappelijke wedstrijden en toernooien)
De thuisploeg is verantwoordelijk voor het invullen van het gepaste wedstrijd blad. En moet er tevens voor zorgen dat de scheidsrechter de gepaste kopij mee kan nemen.
Het wedstrijdblad (in 4-voud) is een officieel verslag van de wedstrijd. Het dient nauwkeurig en volledig ingevuld te worden en 20 min. voor aanvang van de wedstrijd ter beschikking zijn van de scheidsrechter.
Iedereen die op het wedstrijdblad vermeld is moet in het bezit zijn van een geldig identificatiebewijs, indien dit niet het geval is moeten zij uit de neutrale zone verwijderd worden. De enige uitzondering is de terreinafgevaardigde, deze zal bijontstentenis van een geldig identificatiebewijs ambtshalve een boete worden opgelegd van 25 euro.

Elke speler welke aan een officiële wedstrijd deelneemt, dient een officieel identiteitsbewijs (of licentie) te kunnen voorleggen, dit ten laatste bij het einde van de wedstrijd. Worden bij ontbreken van de identiteitskaart ook aanzien als geldige documenten:
– elk document met foto, afgeleverd door een officiële administratiedienst.
– een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten ingeval van verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document.

De kapitein

Voor elke wedstrijd duiden de clubs de kapitein aan voor hun ploeg. Noch de kapitein noch een ander speler mag de scheidsrechter uitleg vragen over zijn beslissingen. Als tijdens de wedstrijd de kapitein het terrein verlaat om welke reden ook, wordt zijn functie waargenomen door despeler die hiertoe door zijn ploegmaats wordt gekozen. Indien deze keuze aanleiding geeft tot discussie, duidt de scheidsrechter deze speler aan. De kapitein, of diegene die zijn functie uitoefent, draagt een armband die gemakkelijke identificatie toelaat.

Uitrusting van de spelers

Iedere club moet aan de KBVB de kleuren laten kennen onder welke ze uitkomen en de manier waarop ze geschikt zijn.
Alle spelers moeten een trui dragen die hen onderscheid van de scheidsrechter en zijn assistenten. De uitrusting van de spelers moet voldoen aan regel 4 van de spelregels. Bij overtreding van deze regel moet de scheidsrechter de speler het terrein doen verlaten om zijn kledij in orde te brengen. De speler kan pas het terrein terug betreden mits toestemming van de scheidsrechter. De uitrusting of kledij van de speler mag geen enkel voorwerp bevatten dat voor andere spelers gevaar kan opleveren.
Seniores en jeugdploegen tot en met U13 zijn verplicht om nummers te dragen. Het nummer van iedere speler moet op het wedstrijdblad vermeld worden.
Beenbeschermers zijn verplicht voor alle categorieën. Kledingstukken die onder de uitrusting worden gedragen,moet van dezelfde kleur zijn of de boven kledij, tape die rond de kousen om welke reden ook wordt aangebracht moet van dezelfde kleur zijn als de kousen zelf. De doelman moet een trui dragen van een andere kleur(en) waardoor hij zich onderscheid van alle andere spelers, scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters. Indien de bezoekende ploeg in dezelfde clubkleuren spelen,moet de thuisploeg zich aanpassen.

Vervangingen van spelers

Modaliteiten
1. De namen van de wisselspelers dienen voor de aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdblad ingeschreven te zijn. Afwijking voor tornooien en vriendschappelijke wedstrijden.
2. De wisselspelers moeten gekozen worden uit het maximum op het wedstrijdblad toegestane aantal.
3. Een vliegende vervanging kan plaatshebben op elk moment van de wedstrijd op voorwaarde dat:
– de scheidsrechter, tijdens een spelonderbreking, met een teken de vervanging toelaat;
– de wisselspeler het speelveld pas opkomt nadat de vervangen speler het speelveld heeft verlaten;
– de vervanging gebeurt aan dezelfde kant van het terrein, ter hoogte van de middenlijn.
4. De vliegende en verplichte vervangingen moeten niet op het wedstrijdblad vermeld worden, gezien alle ingeschreven spelers beschouwd worden als effectief aan het spel te hebben deelgenomen.
(*) De basis is de verplichte vervanging. Echter bij kwetsuur gedurende een quarter mag een speler vervangen worden, maar deze vervangen speler mag nadien niet meer aantreden in deze wedstrijd.

De duur van de officiële wedstrijden

2x 45 minuten voor de U18 tot U21 – Rust max. 10 min
4x 20 minuten voor de U16 en U17
4x 20 minuten voor de U14 en U15
4x 15 minuten voor de U12 en U13
4x 15 minuten voor de U8 tot U11
4x 15 minuten voor de U6 en U7

Wedstrijdballen

De bal moet voldoen aan de voorschriften van spelregel 2. Er moeten voldoende ballen aanwezig zijn om de wedstrijd een normaal verloop te laten hebben. De wedstrijdballen (2) moeten voor de wedstrijd tijdig aan de scheidsrechter worden voorgelegd. In geval van sneeuwval moeten er ballen met een oranje kleur voorhanden zijn.

Rust

1ste en 2de, 3de en 4de quarter max 2 Min.
2de en 3de quarter max 10 min

Vergoeding scheidsrechter

De scheidsrechters worden aangeduid door het PSC (voor wedstrijden waar een officiële scheidsrechter voorzien is). De vergoeding bestaat uit: vergoeding volgens categorie aan de hand van een vast barema (artikel 817) terugbetaling van de verplaatsingskosten volgens blokkensysteem.
De bezochte club draagt de gezamenlijke scheidsrechterskosten en deze
moeten voor aanvang van de wedstrijd overhandigd worden. Bij het ter plaats afgelasten van de wedstrijd heeft de scheidsrechter recht op de helft van de vergoeding plus zijn verplaatsingskosten.

Afwezigheid scheidsrechter

Bij afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter is er volgende rangorde voorzien om de scheidsrechter te laten vervangen:
– een neutrale scheidsrechter (volgens rangorde)
– een scheidsrechter toegewezen aan één van beide clubs (volgens rangorde)
– een bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter niet toegewezen aan één van beide clubs
– een bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter toegewezen aan één van beide clubs
– een aangeslotene niet toegewezen aan de betrokken clubs
– een aangeslotene toegewezen aan één der betrokken clubs
– een toeschouwer

De bezoekende club kiest in elk van deze groepen eerst.
Er mag geen beroep gedaan worden op personen jonger dan 17 jaar en ouder dan 50 jaar, behalve voor de categorieën 1° en 2° hierboven (actieve scheidsrechters). Wanneer dan niemand anders de wedstrijd wil leiden, is de
afgevaardigde van de bezochte club verplicht de functies van scheidsrechter waar te nemen. Indien deze buiten de voorziene leeftijd valt, dient dan een aangeslotene van de bezochte club, verplicht de functie van scheidsrechter waar te nemen.

Communicatie & initiatief

– Een goede verstandhouding bewerkstelligen met de trainer(s).
– Bij problemen de JEUGDCOORDINATOR op de hoogte brengen.
– Bij ziekte of belet ZELF zorgen voor een VERVANGER en de TRAINER
verwittigen.
– Clubacties in zijn groep promoten en spelers aansporen tot medewerking.
– Afzien van discussie met trainers, scheidsrechters, ouders en tegenstrevers.
– Bij uitwedstrijden steeds de cabines contoleren bij aankomst op breuken/ vernielingen. Eventueel laten vaststellen door de scheidsrechter/ thuisafgevaardigde.
– TOEZIEN dat het INTERN REGLEMENT van de SPELER wordt TOEGEPAST.
– Zorgen dat iedere wedstrijd wordt uitgespeeld, (niemand van het terrein nemen) ook al beveelt de trainer het. Tegenover de KBVB en de CLUB bent u de verantwoordelijke.

Cluboutfit

Wordt steeds gedragen bij alle wedstrijden en tornooien. Verantwoordelijk voor de ploeguitrusting. Bij gebreken/ beschadiging aan de kledij, LYDIA verwittigen.
Toezien dat op uit-& thuiswedstrijden alle kledij terug in de sportzakken is.
Steeds vooraf nazien in welke clubkleuren de tegenstander speelt.
Steeds de gebruikte kledij terugberzorgen in het “waskot”.
Vauban is de thuishaven voor de clubkledij
Thuiswedstrijden Verplaatsing Tornooien
Onmiddellijk na de wedstrijd
Meerdere dagen: zelf eens instaan voor de was.

Vervoer

Bij uitwedstrijden zorgen voor vervoer onder de leuze “SAMEN UIT
SAMEN THUIS” Indien spelers vertrekken met ouders STEEDS op de
HOOGTE proberen te zijn.

Drank

Wanneer de tegenstander ook drank geeft bij hun thuiswedstrijden, de tegenstander eveneens een brik geven. Liefst vragen voor de wedstrijd aan de tegenstander.
OPGELET! Bij de onderbouw steeds drank geven aan de bezoekers.
Bevoorrading: Bij thuiswedstrijden uit de proviandkast nemen .

Receptie (vanaf de U10)

Afgevaardigde/trainer staan in voor het opruimen en de afwas.
De frisdranken en bieren worden genoteerd op HET KAARTJE, dat bij
de kantine-uitbaters ligt en afgetekend.
Onkostennota (meer bepaald voor de bovenbouw)
De gemaakte onkosten zo snel mogelijk doormailen bij de penningmeester Patrick Soete Dit kan wekelijks, 14-daags…maar zeker maandelijks binnen gegeven worden.
BEVAT:
– onkosten scheidsrechter ( vergoeding + aantal blokken)
– receptiekosten (enkel tijden de voorbereiding)